fbpx

Frissített Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat

 1. A Szabályzat jogalapja

A Látogatónak a Honlap használata során közölt Személyes Adatai tekintetében adatfeldolgozásra, adatkezelésre, illetve adattovábbításra az Adományozó önkéntes nyilatkozata alapján kerül sor. A Szolgáltató a Látogató adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján a Látogató önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint dolgozza fel, kezeli és továbbítja.

 1. A Szabályzat hatálya

Az adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed

 • a Szolgáltatóra, mint Szolgáltatóra – beleértve annak valamennyi, az adatkezeléssel érintett munkatársát -,
 • a Látogatóra és
 • valamennyi olyan adatra, amelyet az Szolgáltató tevékenysége során megszerzett és kezelt.
 1. Az adatkezelés célja
 • a Szolgáltató által üzemeltetett Honlap rendeltetésszerű működésének biztosítása körében rendszerüzenetek küldése, a fizetéssel kapcsolatban felmerült hibák esetén a problémák elhárítása érdekében lehetőség a Látogató közvetlen megkeresésére
 • a Látogatzó egyetértő nyilatkozata alapján a Látogatóval való kapcsolattartás
 • a Látogató tájékoztatása
 1. Az adatkezelés időtartama

4.1.         A Honlapon keresztül történő adományozás során rögzítésre kerülő adatok, a regisztrációtól számítva a rendszer működésének biztosítása érdekében indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Szolgáltató biztosítja, hogy az automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal össze nem kapcsolhatók.

4.2.         A Látogató írásban kérheti személyes adatai kezelésének megszüntetését. A törlés időpontja a Látogató törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanap. A törlési igényt a Látogató a Szolgáltató nyitottkor@nyitottkor.hu e-mail címére vagy postai úton a Szolgáltató címére küldött levélben közölheti.

 1. Az adatkezelés

5.1.         A Szolgáltató, mint adatkezelő a Látogató Személyes Adatait rögzíti, tárolja és kezeli a Honlap megfelelő működésének biztosítására, illetve abból a célból, hogy a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásaira is tekintettel elősegíthesse a Látogató megfelelő tájékoztatását. Ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató tájékoztathatja a Látogatót a támogatásához, illetve az adott kezdeményezés megvalósulásához kapcsolódó tartalmakról, és a Látogató által támogatott gyűjtéshez hasonló kezdeményezésekről.

5.2.         A Szolgáltató az adományozási folyamat során az alábbi Látogatóra vonatkozó adatokat kezeli:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • lakóhely
 • támogatási összeg.

5.3.         A Szolgáltató a közölt Személyes Adatokat a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használhatja fel.

5.4.         A Szolgáltató a Személyes Adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára – kivéve a törvény ettől eltérő rendelkezése esetén – kizárólag a Látogató előzetes hozzájárulásával adhatja ki.

A Szolgáltató a Honlapon megadott adatokat a tőle elvárható gondossággal kezeli, gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A technikai eszközökkel kivédhetetlen, előre nem látható támadások által okozott esetleges károkért a Szolgáltató nem felel.

 1. Az adatokért való felelősség

A Szolgáltató a közölt Személyes Adatokat nem ellenőrzi.  A Személyes Adatok megfelelőségéért a Látogató felel.

 1. Az Adományozó jogai, jogorvoslati lehetőségei

7.1. A Látogató bármikor kérheti a Szolgáltatót Személyes Adatai ellenőrzésére és szükség esetén kérheti azok módosítását, illetve törlését.

7.2. A Látogató Személyes Adatainak kezeléséről a Szolgáltatótól, mint Szolgáltatótól bármikor írásban, a Szolgáltató címére küldött levélben vagy a nyitottkor@nyitottkor.hu e-mail címre küldött levélben tájékoztatást kérhet. Az e-mailen küldött tájékoztatáskérést a Szolgáltató akkor tekinti hitelesnek, ha az a Honlapon regisztrált e-mail címről érkezik. A tájékoztatáskérésre a Szolgáltató a kézhezvételtől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni.

7.3. A Látogató az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság (érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék) előtt jogorvoslattal élhet, valamint bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; www.naih.hu).

 1. A Szabályzatban használt fogalmak:

Személyes Adat: a Látogató természetes személlyel mint érintettel kapcsolatba hozható, a Honlapon önkéntesen megadott személyes adat, mint például a név, e-mail cím, telefonszám, lakó-, illetve tartózkodási hely, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 Látogató: az anyagi támogató, néző, érdeklődő, csatlakozó, a hozzájáruló, kiemelt támogató, illetve a beszálló természetes személy.

Szolgáltató: a Nyitott Kör Egyesület, mint az a szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől).

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Honlap: A Szolgáltató által az adományozás elősegítésére és folyamatának lebonyolítására üzemeltetett www.kavaszinhaz.hu internetes oldal.

Vonatkozó jogszabályok: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.); az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (E-ker tv.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X